ظروف ریشه دهی مخصوص برای قلمه برگ بنفشه آفریقایی 

1000 تومان